Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU
 


Veronika Slívová 
Veronika Slívová
O autorovi:
Malba je jako tanec na plátně
Veronika Slívová

Ta nejkrásnější hudba jí rozezní štětce a dostává se tak do víru tance barev.
Je to způsob, kdy není potřeba slov, ta by jen narušila to souznění a kouzlo tohoto vyjádření.
Jste ten, kdo určuje směr a ladnost a nikdo jiný.
Jste tady a teď a tvoříte.
Pro radost, pro naplnění, pro lásku a pro vás.

Narodila se v Praze v roce 1975, kde stále žije a tvoří a už jako dítě chtěla být malířem. Od roku 2012 pracuje na pozici obchodní asistent ve firmě zabývající se nákupem a prodejem koupelnového vybavení.
V průběhu let absolvovala kurzy interiérový design, grafické systémy , objekt a sklo, abstraktní malbu, intuitivní malbu. Každý z těchto kurzů ji přinesl do života pocit umělecké kreativity, který ji ve své práci chybí. Objevila hru s barvami, slovy, propojení objektu s příběhem a se svým vnitřním světem. Studium spirituální akademie ji pomohlo objevit to, po čem její srdce touží. Být malíř. Abstraktní malíř, který ukazuje svůj vnitřní svět.
Abstraktní malbě se začala věnovat v roce 2019 po studiu spirituální akademie.
Malba si ji našla. Chtěla ji tak moc, že za ní přišla.
Zjistila, kdo opravdu je. Srdcem je malíř, duší básník.
Nejraději tvoří intuitivně v kombinaci akrylové barvy, špachtle a štětce, kdy nechá hudbu a své myšlenky poskládat na plátno a kdy neočekávané stane se očekávaným nebo překvapivým.
Myšlenka za myšlenkou skládá obrazy jako puzzle.
Obraz je někdy doplněn o poezii nebo slova, která si sama našla cestu, to když k ní plátno promlouvá.
Je emocionálním malířem, pracuje s vnitřním světem, který se odráží v každém z nás.
Svým obrazem chce vyprávět příběh a svými slovy sdělovat poselství.
Spojuje vizuální a myšlenkový vjem, jako emocionální tvůrce pohrávající si se svými myšlenkami ukazujíc je hrdě světu.
Protože obraz je souhrnem všech vjemů, zůstává navždy.
Chce spojit vše v jedno, navždy.

2020 Don Cafeto samostatná výstava „Kdyby moře umělo mluvit“
2021 MADS art gallery Milano Kromatik
We Contemporary Art Catalog & Show 2021 (Musa International art space)
Připravované výstavy: Luxembourg Art Prize 2021
“555 Special” Art Exhibition 2021


Painting is like dancing on a canvas
Veronika Slívová

The most beautiful music rings out her brushes and she gets into a whirlwind of dancing colours.
It's a way where no words are needed, they would only break the harmony and magic of this expression.
You are the one who sets the direction and the grace and no one else.
You are here and now and you create.
For joy, for fulfillment, for love and for you.

Born in Prague in 1975, she still lives there and works. She wanted to be a painter from a child.
Since 2012 she has been working as a sales assistant in a company that buys and sells bathroom equipment.
Over the years she has taken courses in interior design, graphic systems , object and glass, abstract painting, intuitive painting. Each of these courses brought a sense of artistic creativity to her life that she misses in her work. She discovered the play with colors, words, the connection of the object with the story and with her inner world. Studying at the Spiritual Academy has helped her discover what her heart desires. To be a painter. An abstract painter who shows her inner world.
After studying at the Spiritual Academy in 2019 she started abstract painting .
Painting has found her. She wanted it so much that it came to her.
As she found out who she really was - a painter at heart, a poet at soul.
Creating intuitively was most enjoyed with a combination of acrylic paint, spatulas and brushes, letting the music and thoughts piece together on the canvas, where the unexpected becomes the expected or surprising.
Ideas after ideas put together images like a puzzle.
Sometimes the painting is accompanied by poetry or words that have found their own way, this is when the canvas speaks to her.
As an emotional painter, she works with the inner world that is reflected in each of us.
Her painting is telling a story and convey a words are giving a message.
As an emotional creator playing with his thoughts, showing them proudly to the world, she combines visual and mental perception,.
The image is the sum of all sensations, so it remains forever.
She wants to merge everything into one. Forever.

2020 Don Cafeto solo exhibition "If the Sea Could Talk"
2021 MADS art gallery Milano Kromatik
We Contemporary Art Catalog & Show 2021 (Musa International art space)
Upcoming exhibitions: Luxembourg Art Prize 2021
“555 Special” Art Exhibition 2021

akrylové barvy
100 x 60 cm
5600 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
5200 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4600 Kč
akrylové barvy
120 x 40 cm
5200 Kč
akrylové barvy
120 x 40 cm
5200 Kč
akrylové barvy
110 x 80 cm
9200 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
6500 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
6500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
5800 Kč
akrylové barvy
110 x 80 cm
9200 Kč
akrylové barvy
60 x 70 cm
7200 Kč
akrylové barvy
130 x 100 cm
15500 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
7200 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm
5700 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
5500 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
4500 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
4500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4200 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
6500 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
6500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3200 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4600 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
50 x 50 cm
2500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3250 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3250 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
2250 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3800 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
2250 Kč
akrylové barvy
90 x 55 cm
3250 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
60 x 80 cm
5100 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
6600 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
6600 Kč
akrylové barvy
100 x 80 cm
6500 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
5500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
5800 Kč
akrylové barvy
90 x 55 cm
4200 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
4500 Kč
olejové barvy
80 x 60 cm
4500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4995 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
5200 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
8500 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm
4700 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
akrylové barvy
80 x 60 cm
6700 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
50 x 70 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
6500 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4500 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm
8500 Kč
 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube